สารจากนายกสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) ถึงสมาชิก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชัย  อังสพัทธ์สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่าน ในวาระที่ผมได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) ผมรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับสมาชิกทุกท่าน ผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้งานของสมาคมฯ ของเราซึ่งได้มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับในอดีต ให้มีความยั่งยืน และเป็นเสาหลักให้กับการดูแลบาดแผล ในประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สถานการณ์ช่วงนี้บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับคงได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ COVID 19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งระบบการทำงาน และการดำเนินชีวิต ที่เรียกว่า new normal ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขอให้ท่านสมาชิกและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
 
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในการพัฒนากระบวนการในการดูแล รักษาผู้ป่วย พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับใช้ให้เหมาะสมและสะดวกในการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดแผลไหม้และผู้ป่วยที่มีบาดแผลประเภทอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทั้งแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล ตลอดจนบุคลากรในทีมสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วย
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชัย  อังสพัทธ์
นายกสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)
31 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Integration and innovative in Burn and Wound Management วันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

การปลูกถ่ายผิวหนังเป็นการรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายผิวหนัง เช่น ผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่มีความลึกของแผลตั้งแต่ระดับ 2 เป็นตันไป การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งมีบาดแผลกว้างมาก คือ การปลูกถ่ายผิวหนังชั่วคราวจากผิวหนังมนุษย์ด้วยกัน


“Comprehensive Wound Care 2021” Amari Watergate Bangkok, December 20-22, 2021

พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เป็นรางวัลทีคัดเลือกจากผลงานทุกหน่วยงานข้าราชการจำนวน1416 ผลงานทั่วประเทศ ในหมวดนวัตกรรมบริการมีได้รางวัลดีเด่นทั้งหมด23 รางวัล.เมื่อทำการ update ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับพวงกุญแจเป็นที่ระลึก (จำนวนจำกัด) รับพวงกุญแจได้ที่งานประชุมวิชาการประจำปี 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำอีกบทบาทหนึ่งของแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลชนิดต่างๆเป็นอย่างดี สามารถรักษาผู้ป่วยให้บาดแผลหายได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย


วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 Go Together for Best Practice in Wound and Burn Care สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)

กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

Chula Soft Cadaver Surgical Training Center, 4th Floor, Padtayapatana Building Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

วารสารสมาคม


วารสารทางการแพทย์

กุสุมา ชินอรุณชัย หน่วยไฟไหม้ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลับมหิดล

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144