ประวัติสมาคม

 ในฐานะที่ข้าพเจ้า ศ.นพ. จอมจักร จันทรสกุล เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรม (Society)

1. ชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย (The Thai Society of Burn Injury) ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 ก่อนหน้าที่จะจัดตั้งชมรมขึ้นมา ผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วย Burns อยู่เป็นประจำมาปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้ง และดำเนินการตลอดจนวัตถุประสงค์ ได้มีการประชุมกัน 2 ครั้งก่อนเปิดการประชุมประจำปี ผู้มาร่วมประชุมได้แก่ อ.นพ. วสันต์ จงเจษฎ์  ศ.นพ. วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล รศ.นพ. มนัส เสถียรโชค พล.อ.ต.นพ.ศรีชัย ชัยพฤกษ์

ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานชมรมคนแรก และมี พล.อ.ต.นพ.ศรีชัย ชัยพฤกษ์ ทำหน้าที่เลขานุการขณะนั้น ประชุมครั้งแรกของชมรมที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เราได้จัดประชุมทางวิชาการทุกๆ ปี ติดต่อกันมา ในการดูแลของบุคคลกลุ่มเดิมโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์บางท่านได้รับเชิญเข้ามาร่วมด้วย อย่างน้อยที่สุดก็มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีทั้งแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ แต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน ปีต่อๆ มาจำนวนผู้เข้าประชุมเพิ่มขึ้นสูงถึง 400-500 คน

2. ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย (The Thai Society of Wound Healing) ได้เริ่มก่อตั้งเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 โดยผมทำหน้าที่เป็นประธาน โดยมีที่ปรึกษา กรรมการร่วมก่อตั้งประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์หลอดเลือด ศัลยแพทย์กระดูก แพทย์ผิวหนัง แพทย์ต่อไร้ท่อ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เภสัชกร นักวิจัย ผู้แทน Industrial Section จำนวน 155 คน

จัดประชุมวิชาการประจำปี โดยมีที่ปรึกษา และกรรมการ อาทิเช่น ศ.นพ.วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล, ศ.นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร, รศ.นพ. มนัส เสถียรโชค, พล.ท.ศ.นพ. นพดล วรอุไร, ศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร, พล.อ.ต.นพ. ศรีชัย ชัยพฤกษ์,  ศ.คลินิก นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช, ศ.นพ.โสภณ จิรสิริธรรม, รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์, ผศ.นพ.วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต, รศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน และมีฝ่ายการพยาบาลหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ อาทิเช่น คุณปรีดาภรณ์ สีปากดี, คุณสุภาพรรณ สุวรรณโชติ, คุณรัชนี เบญจธนัง, คุณธีรนุช อินทร์ทองน้อย, คุณนภาพร สุบงกช, คุณศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์ ฯลฯ เริ่มจัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 392 คน โดยมี ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานจัดการประชุม และจัดให้มี International Conference of Workshop in Wound Healing เป็นประจำทุกปีเว้นปี 2010 ได้เชิญ Prof. Gerid Mulder และ Dr. Danieal K Lee มาเป็นผู้บรรยาย

 

ปีต่อๆ มาได้แต่งตั้งประธานของทั้ง 2 ชมรม

1. ชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย  ศ.คลินิก นพ. อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

2. ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย ผศ.นพ. วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต

 

วัตถุประสงค์ของการตั้งชมรม

1. ต้องการ Unity ของกลุ่มแพทย์ พยาบาล

2. Foster ด้านความรู้ และประสบการณ์ ในประเทศ และต่างประเทศ

3. ช่วยกันประหยัด, ส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อจะได้ผลิตผลที่ทำได้เองภายในประเทศ

4. เป็นการแข่งขันทางด้านวิชาการกับต่างประเทศ

5. ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและพัฒนา

 

ในปี ค.ศ. 2011 ชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย  ชมรมสมานแผลแห่งประเทศ ไทย และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Asia-Pacific Burn Congress & The 3rd Congress of the Asia Wound Healing Association ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

****

สมาชิกชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย  จำนวน 464 คน

สมาชิกชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย จำนวน 104 คน

 

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144