วารสารแผลไหม้และสมานแผลแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

.

CONTENT


นิพนธ์ต้นฉบับ
บทความฟื้นฟูวิชาการ
สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144