รางวัล กพร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) บริการภาครัฐ ประจำปี 2563ระดับดีเด่น

เป็นรางวัลทีคัดเลือกจากผลงานทุกหน่วยงานข้าราชการจำนวน1416 ผลงานทั่วประเทศ ในหมวดนวัตกรรมบริการมีได้รางวัลดีเด่นทั้งหมด23 รางวัล.   

Pictures

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144